Ugrás a tartalomhoz
Társasági iformációk Fogyasztói információk Pénzügyi adatok Kapcsolódó dokumentumok Társasági események Közlemények

TÁJÉKOZTATÓ

A LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN-SZERZŐDÉSEK ELŐTÖRLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEIRŐL

1. Milyen esetben kezdeményezhető a részleges- vagy teljes előtörlesztést?

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. (Jelzálogbank) lakossági ügyfelei

  • amennyiben jelzálogkölcsön szerződéssel rendelkeznek, úgy a rájuk vonatkozó Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat I.14.3. pontjában részletesen meghatározott feltételei szerint;
  • amennyiben időskori jelzálogjáradék szerződéssel rendelkeznek, úgy a rájuk vonatkozó Általános Szerződés Feltételek II.7.2. pontjában meghatározott feltételek szerint

jogosultak részleges vagy teljes előtörlesztést kezdeményezni.

A hatályos Üzletszabályzatok és az ÁSZF-ek a https://www.mbhjelzalogbank.hu/mbh-jelzalogbank-hatalyos-uzletszabalyzatok-aszf-ek linken érhetőek el.

2. Hogyan kezdeményezhető az előtörlesztés?

Az előtörlesztés iránti kérelem benyújtása történhet:

  • írásban, a Jelzálogbank mindenkori székhelyre címezett postai küldeményben,

  • vagy a Hitelezővel kiemelt közvetítői szerződéses kapcsolatban álló hitelintézet, az MBH Bank Nyrt. bármely fiókjában,

  • vagy elektronikus úton az ugyfelszolgalat@mbhbank.hu e-mail címre küldve.

Az előtörlesztési kérelem megtalálható a bankfiókokba, illetve honlapunkon (https://www.mbhjelzalogbank.hu) is. Az előtörlesztést kezdeményezheti a kölcsön adósa, adóstársa vagy a zálogkötelezett is. A kérelmen nem szükséges a kölcsön minden adósának szerepelnie és ebben az esetben nem szükséges a kérelmet az azon nem szereplő adósnak aláírnia.

Amennyiben előtörlesztési kérelmét személyes kívánja hozzánk eljuttatni, úgy az MBH Bank Nyrt. bármely fiókjában azt benyújthatja, a bankfiókok listája, pontos címe és nyitvatartási ideje megtalálható a https://www.mbhbank.hu/fiokkereso címen.

Az előtörlesztési kérelem elektronikus úton történő előterjesztésének nem feltétele, hogy az ügyfél előzetesen regisztráltassa e-mail címét a Jelzálogbanknál.

3. Milyen határidő betartásával kezdeményezhető az előtörlesztés?

Az előtörlesztési szándékot előzetesen írásban az előtörlesztés értéknapját legalább 10 munkanappal megelőzően kell a Jelzálogbank részére előterjeszteni. Az előtörlesztés időpontja a bejelentett előtörlesztési összegnek a Hitelező részére történő rendelkezésére bocsátásától számított 5 munkanapnál korábbi időpont nem lehet.

4. Mire kell ügyelni az előtörlesztési kérelem kitöltésénél?

Hiányosan vagy hibásan kitöltött nyomtatvány esetén az előtörlesztési igény elutasításra kerülhet, ezért kiemelten fontos ügyelni a nyomtatvány kitöltésére.

5. Mi történik az előtörlesztés folyamán?

Az előtörlesztési kérelem benyújtását követően kerül feldolgozásra. Bankunk a kérelem alapján előtörlesztési igazolást állít ki és küld meg postai és/vagy elektronikus úton az ügyfél részére, amely igazolás tartalmazza az előtörlesztéshez szükséges információkat és a befizetés határidejét. Elektronikus úton történő visszaigazolás feltétele, hogy a kérelmet előterjesztő ügyfél ügyfélazonosítást követően regisztrálja az általa használt e-mail címet a Jelzálogbanknál.Amennyiben az előtörleszteni kívánt összeg, az előtörlesztési díj, valamint az esetlegesen felmerült egyéb díjak teljes összege az igazolásban meghatározott előtörlesztési értéknapon rendelkezésre áll, úgy Jelzálogbankunk végrehajtja az előtörlesztést. Az előtörlesztésre befizetett/átutalt összeget a Jelzálogbank sorrendben először az esetleges lejárt esedékességű, meg nem fizetett törlesztőrészletekre, díjakra és kamatokra, majd ezt követően az esedékessé még nem vált tőketartozás előtörlesztésére használja fel.
Amennyiben az így elszámolt összeg nem elégséges egy teljes előtörlesztéshez (a kölcsönügylet lezárásához), úgy az előtörlesztés dátuma után 15 nap áll rendelkezésre a különbözet teljesítésére, amennyiben a 15 nap letelte után sem kerül rendezésre a különbözet, úgy elutasításra kerül a kérelem. Ezért kérjük, hogy az esedékessé vált törlesztőrészleteket, díjakat és kamatokat az előtörlesztési kérelem benyújtásáig rendezni szíveskedjen!Részleges előtörlesztés esetén – alapesetben – az elszámolás eredményeként a havi törlesztőrészlet összege módosul, az eredeti futamidő változatlanul hagyása mellett.

A részleges előtörlesztést - annak pénzügyi teljesítését - követően Jelzálogbankunk postai úton értesíti az ügyfelet a jelzáloghitel újraütemezéséről és a megváltozott feltételekről.

6. Milyen további ügyintézést von maga után a hitel teljes előtörlesztése (lezárása)?

Teljes előtörlesztés esetén - a pénzügyi teljesítést követően - Bankunk kiállítja a hozzájárulását (törlési engedélyt) a fedezeti ingatlan tulajdoni lapjára a hitelező javára bejegyzett teher (jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom) ingatlan-nyilvántartásból a Földhivatal általi törléséhez, és az ingatlan-nyilvántartási kérelmet megküldi az ügyfél által kért címre. A törlési engedély 3 db példányával az ügyfélnek szükséges megkezdeni az intézkedést a területileg illetékes Földhivatalnál. A Földhivatalnak fizetendő ingatlan-nyilvántartási eljárás díja minden esetben az ügyfelet terheli.

7. Van-e díja a teljes és részleges előtörlesztésnek?

Az előtörlesztésért a Bank előtörlesztési díjat számíthat fel, amelynek mértékét a kölcsönszerződés vagy az aktuális hirdetmény tartalmazza. A hirdetmény megtalálható a Bank honlapján: https://www.mbhjelzalogbank.hu/mbh-jelzalogbank-hirdetmenyek. A díj megfizetése az előtörleszteni kívánt összeggel egyidőben kerül felszámolásra, így az ügyfélnek szükséges gondoskodnia a kellő fedezet rendelkezésre állásáról. A jelen tájékoztatás nem teljeskörű, így kérjük, ha bármilyen további kérdése van, forduljon bizalommal kollégáinkhoz bankfiókjainkban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon!

Tájékoztatjuk, hogy az előtörlesztés lebonyolítása során is az MBH Jelzálogbank Nyrt. nevében és képviseletében az MBH Bank Nyrt., mint függő kiemelt közvetítő jár el.